ACS-P, ACS-P direct from Fuzhou Furi Electronics Co., Ltd. in CN